Nyerd meg őszi kézműves csomagunkat! (instagram játék szabályzat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram játékszabályzat

1. Koch-Babics Éva, 9462 Völcsej, Fő utca 37.  info@babymountain.hu ,+36305470154,Adószám: 66607687-1-28, Wéber Dana Telefonszám: 06309254598 Email: irgumburgumstore@gmail.com Lakcím: 1095 Mester utca 48-52 Adószám: 8474560950, Deim Judit +36705764957 picurmuhely@gmail.com Szeged 6723 Szilléri sor 5/B 9/25 69905173-1-26, Név:Horváth Imola Telefonszám: 06209623388 E-mail: molkaboltja@gmail.com Lakcím:2151 Fót, Tompa Mihály utca 23 Adószám:8462760453, Tóth Viktória Cégnév: Tóth Imréné e.v. Telefonszám: +36304523368 Email: hello@babystory.hu Lakcím: 9789 Sé, Berzsenyi Dániel utca 43. Adószám: 69313398-1-38, Németh Tamás ev. hello@yael.hu +36303275982 2013 Pomáz, Tompa M.u.1. 67835029-1-33

(továbbiakban: Szervezők) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 9. és 10. pontjában meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a Szervezők oldalán posztolt játékfelhívásra kommentben való válaszadás, a poszt lájkolása, illetve az oldalak követése. Oldalak:
https://www.instagram.com/yaelheadband/https://www.instagram.com/babystory.hu/https://www.instagram.com/babymountain.himalaya/https://www.instagram.com/picurmuhely/https://www.instagram.com/molkaboltja/https://www.instagram.com/irgumburgumstudio/.
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; (X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.
1.1 A Játékban való részvétel a Játékos által a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2019. november 04-én indul és 2019. november 11-én. 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. november 11. 23:59 óra. A Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
3. A Játékban résztvevők, szabályos Pályázatok közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost.
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
4. A Játék nyereménye: 1 (azaz egy) darab HOFF sneaker, 1 (azaz egy) darab húszezer forint értekű anyatejékszer ajándékkártya, 1 (azaz egy) darab egyedi design gyűrű, 2 azaz kettő darab gyermeg rágcsa, 1 (azaz egy) darab gyógynövényes sóhegyecske, 1 (azaz egy) doboz Bölcső babaápolási csomag, 1 (azaz egy) darab kézzel készített baba, 1 (azaz egy) darab oroszlános fali dekoráció, 1 (azaz egy) darab masnis gyermek kiegészítő szett
A nyeremény sorsolására 2019.November 15-én  történik, a nyereményjáték lezárása után, számítógépes szoftver segítségével kerül sor a következő címen:Wéber Dana, 1095  Budapest, Mester utca 48-52. Szervező az ajándékok nyertesének nevét az adott Instagram poszt hozzászólásában és sztoriban közzéteszi legkésőbb a sorsolástól számított 2 (azaz három) napon belül a https://www.instagram.com/irgumburgumstudio/ oldalon. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét Instagram privát üzenetben. A Szervező az ajándékot postán küldi el a nyertesnek.
6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 (azaz hét) napon belül nem válaszol.
7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 (azaz harminc) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
9. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
10. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
11. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
12. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.instagram.com/barbiversum/ internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://www.facebook.com/barbara.visnyei internetes oldalon jelenik meg.
14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
15. A Szervező a nyertes Játékos személyes adatait (név, lakcím) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezeli.
A nyertes Játékos személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása, nyeremény kézbesítésének érdekében kezelje. A Szervező a nyeremény kézbesítését követő 60 (hatvan) napon belül automatikusan törli a nyertes Játékos személyes adatait.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a személyes adatait (név, lakcím) vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik meg.
Jelen szabályzatba foglalt promóciós nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezője által, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.);
• bíróságnál.
Budapest, 2019.11.04.