Általános Szerzõdési Feltételek

Általános információk

Jelen általános szerzõdési feltételek a babymountain.hu honlapon (továbbiakban „Webshop”) elérhetõ és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek. A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet az Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) nem tartalmaz, a babymountain.hu honlapon elérhetõ egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webshopon keresztül kötött szerzõdés nem minõsül írásbelinek, azt a Webshop nem iktatja, így utólag nem hozzáférhetõ és nem megtekinthetõ.

A Webshop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Vásárló a Webáruház használatával, illetve a vásárláshoz szükséges adatai megadásával elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.) A szerzõdõ partner azonosítása

A Webshopon keresztül történ vásárlás során a Vásárló és Koch László e.v. között jön létre szerzõdés.

Webshop üzemeltetõ: Koch László e.v.

Székhely: 9462 Völcsej, Fõ utca 37.

E-mail: kochlaci85@gmail.com

Telefon: 0670 575 5282

Adószám: 67101641-1-28

Bankszámlaszám: OTP Bank 11737083-24677862

Nyilvántartási szám: 43342785

Területileg illetékes szakmai kamara: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2.) A vásárlás menete

A Webshopban kizárólag magyar nyelven van lehetõség a vásárlásra.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzõirõl, áráról, valamint rendelkezésre állásáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történõ kattintást követõen lehet tájékozódni. A „Kosárba rakom” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva lehet a terméket virtuálisan a kosarába helyezni. Amikor a termék a kosarába került, megjelenik egy információs ablak, ami arról tájékoztat, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosárban.

A bal felsõ sarokban található kosár ikonra kattintva megjeleníthetõ és áttekinthetõ az eddig kosárba helyezett termékek listája, a szállítási módok listája valamint kezdeményezhetõ a megrendelés véglegesítése a „Tovább a Fizetésre” gombra kattintva.

A vásárlás következõ lépése a  szállításhoz szükséges adatok megadása, a szállítási mód véglegesítése (FoxPost szállítás esetén a cél csomagautomata kiválasztása) majd a rendelésleadás véglegesítése a “Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával.

3.) Visszaigazolás, szerzõdés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésõbb 48 órán belül automatikus emailben visszaigazoljuk, amely automatikus email megerõsíti, hogy a Webshop megkapta az elküldött megrendelést. Ez a Rendelés Részletezõ nem jelenti a megrendelés elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Webshophoz.

A Webshop a Vásárló ajánlatát külön elfogadó email útján fogadja el. A szerzõdés az ajánlat Webshop általi elfogadásáról szóló külön email megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Webshoptól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplõ adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül köteles jelezni a Webshop felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre a polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerzõdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem elõtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.) A szerzõdés szövegének tárolása

A megrendelés adatait a Webshop tárolja. Ha azt a Vásárló nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a megrendelést visszaigazoló email-t, amely tartalmaz minden megrendeléssel kapcsolatos lényeges információt. Ezt a Vásárló a megrendelése elküldését követõen kapja meg az általa megadott e-mail címre.

5.) Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott idõszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Idõszak”) a szerzõdéstõl indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetõségek igénybevételével a Webáruház Üzemeltetõje részére az Elállási Idõszak alatt.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen ÁSZF releváns pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidõben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minõsül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerzõdése nem kerül felbontásra, szerzõdése továbbra is hatályban marad.

Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az Elállási Idõszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webshopnak.

Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történõ értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Webshop a határidõ számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlõen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidõben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Idõszak lejárta elõtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Webshop részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidõ betartottnak minõsül, ha Fogyasztó a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerzõdéstõl elállhat.

A termék Webshop címére történõ visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Webshopnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül a Webshop visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Webshop által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.

A Webshop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlõen, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a Webshop a korábbi idõpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz a Webshop kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.1 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elõ a Webshop, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza, (pl. kozmetikai termékek)
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • -olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Webshop által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendõ áruhoz a Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és szükséges megadnia a visszaküldés okát is. Amennyiben a Fogyasztó nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Visszaküldés esetén a következõ címre küldje vissza a csomagot:

Koch László, 9462 Völcsej Fõ utca 37.

Felmerülõ kérdés esetén a Fogyasztó az alábbi elérhetõségeken érdeklõdhet: info@babymountain.hu  vagy

+36 30 54-70-154

Hívásfogadás: H-P 08.00 – 17.00

Postai úton történõ megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “BabyMountainWebshop” Azokat a dokumentumokat, amelyek visszaküldéskor a Fogyasztó és a Webshop segítségére lehetnek, a számlával együtt, a küldemény mellett találja.

A Webshop fenntartja a jogot a szerzõdéstõl történõ elállásra, amennyiben a Vásárló a szerzõdés létrejöttétõl számított 5 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Webshop Üzemeltetõjéhez a fenti elérhetõségek valamelyikén.

6.) Árak

A Webshopban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendõ. A szállítási költséget a termék ára nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

 

7.) Szállítási és fizetési feltételek

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási idõkrõl a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja a Vásárlót a Webshop. Amennyiben az ott megadott szállítási idõ nem tartható be, a Webshop errõl emailben tájékoztatja a Vásárlót.

A  Webshop a megrendelt árut az alább olvasható feltételek szerint szállítja házhoz / adja át a Vásárló részére

Dpd Futárszolgálat, Személyes átvétel

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

A  Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja az Ügyfél számára

Megrendelése végösszegét  banki átutalással vagy banki befizetéssel lehet kifizetni.

Utánvéttel történõ kézbesítésre csak Futárszolgálattal történõ szállítás esetén van lehetõség!

Kérjük, hogy a teljes vételárat utalja át a rendeléstõl számított 5 munkanapon belül a kedvezményezett bankszámlaszámára.

Az utaláshoz, illetve a banki befizetéshez a szükséges adatok a következõk:

Kedvezményezett neve: Koch László

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 11737083-24677862

Kedvezményezett bankja: OTP Bank

A rendelésszámot a Vásárló az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel!

A kiszállítás csak az után lehetséges, miután a teljes vételár összege megérkezett a bankszámlára.

Ha a rendelés leadását követõ 5 munkanapon belül a teljes vételár nem érkezik meg a bankszámlára, a rendelés a webshopon belül automatikusan törlésre kerül!

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekrõl a kiszállítást végzõ személytõl kérnie kell jegyzõkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelõzõen keletkezett, a termék visszavételét a Webshop díjmentesen biztosítja. Az átvételt követõen észlelt sérülésért a Webshop felelõsséget nem vállal!

8.) Szavatosság

8.1) Kellékszavatosság

A Vásárló a Webshop hibás teljesítése esetén a Webshoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerzõdés esetén a Vásárló az átvétel idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webshop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webshop költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webshop adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított 2 (kettõ) hónapon belül közölni a Webshoppal.

A Vásárló közvetlenül a Webshoppal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerzõdés teljesítésétõl számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Webshop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történõ átadást követõen keletkezett. Amennyiben a Webshop bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktõl – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthetõ része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minõsül érvényesítettnek.

8.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minõsülõ Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerzõdéses jogviszony, hiányzik a szerzõdés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minõsül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba

felfedezésétõl számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a Vásárló felelõs.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Webshop) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minõsül a termék elõállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Webshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Webshop) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

9.) Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webshop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelõzõen mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelõsséggel tartozik a Webshop irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10.) Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése banki elõreutalással/befizetéssel történhet. A Webshop Üzemeltetõje fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. elõre utalást kérjen.

Elõre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következõ számlaszámra utalhatja:

Koch László e.v.

Székhely: 9462 Völcsej, Fõ utca 37.

Adószám: 67101641-1-28

Nyilvántartási szám: 43342785

Számlaszám: OTP Bank, 11773470-00783176

Kérjük adja meg rendelési számát  és nevét a közlemény rovatban!

11.) Kapcsolatfelvétel

A Vásárló esetleges kérdéseit, reklamációját vagy személyes átvétel esetén történõ egyeztetési szándékát az alábbi elérhetõségek valamelyikén jelezheti:

Kapcsolattartó neve: Koch-Babics Éva

evi.babics@gmail.com,  info@babymountain.hu

+36 30 54-70-154

Hívásfogadás: Hétfõtõl -Péntekig,  09:00 – 16:00 között

Postai úton történõ megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “BabyMountain Webshop”

12.) Jogérvényesítési lehetõségek

12.1 Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Webshop tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a korábban megadott elérhetõségeken terjesztheti elõ.

A Webshop a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetõsége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetõség, a panasz jellegébõl adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Webshop a panaszról jegyzõkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megõriz – vesz fel, amelyet a Vásárlónak elektronikus úton eljuttat.

A Webshop a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerzõdés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Webshop az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

12.2 Egyéb jogérvényesítési lehetõségek:

Amennyiben a Webshop és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Webshoppal folytatott tárgyalások során nem rendezõdik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltetõ testület eljárásának kezdeményezése

Gyõr-Moson -Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Békéltetõ Testület Testület ,

Levelezési cím:  9021 Gyõr, Szent István út 10/a.

Ügyfélfogadási idõ:

KEDD                 9:00 – 12:00

SZERDA          13:00 – 15:00

CSÜTÖRTÖK    9:00 -12:00

Elérhetõség:

Tel: 96/520-217

Fax: 96/ 520-218

bekeltetotestulet@gymskik.hu

Békéltetõ Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minõsül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

13.) Adatvédelem

 

A BabyMountain  Webshop (továbbiakban: Adatkezelõ) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban, valamint marketing célú tevékenység és tájékoztató jellegû hírlevél küldése céljából  kezeli a vásárlást folytató, az oldalon regisztráló és a hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatait. A  megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítésének érdekében, valamint a fent említett tevékenységek (hírlevél küldése, marketing) céljából teszi ezt.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben tárolja.

A Felhasználók adatait az Adatkezelõ az adatok törlésének kérése esetén azonnal eltávolítja az adatokat tartalmazó adatbázisból.
Az adatkezelõ neve: Koch László
Az adatkezelõ címe: 9462 Völcsej, Fõ utca 37.
Az adatkezelõ elérhetõsége: info@babymountain.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhaszáló rendelése, regisztrációja vagy/és hírlevélre való feliratkozás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: a Vásárlók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetõség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

 

Az adatgyûjtés megnevezése:

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis – www.babymountain.hu – . A webshopot

látogatók, a hírlevélre feliratkozók hírlevélben történõ tájékoztatása újdonságokról,

akciókról, stb., valamint marketing célú adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye – A BabyMountain szállítmányozási munkatársai:

 

 

 • DPD Hungária Kft. Székhely: 1158 Budapest, Késmárki út 14/B
  Cégjegyzékszám: 01-09-888141
  Adószám: 13034283-2-42
  Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe,
  csomagfelvételi címe és neve, bankszámlaszáma, futár részére küldött maximum 30 karakter terjedelmû üzenet
  Az adattovábbítás célja: termék szállítása, esetleges utánvéti díj beszedése.

 

 • CsomagNet.hu Kft.
  Székhelye, levelezési címe: 8200 Veszprém, Almádi u. 19.
  Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-517735
  Adószám: 25181227-2-19
  Email: info@csomagnet.hu
  Web cím: www.csomagnet.hu
  Mûködési idõ, nyitva tartás: 08-18-ig
  Munkanapokon (hétköznap): hétfõtõl-péntekig
  Munkaszüneti napokon és hétvégén: zárva

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe,
csomagfelvételi címe és neve, bankszámlaszáma, futár részére küldött maximum 30 karakter terjedelmû üzenet
Az adattovábbítás célja: termék szállítása, esetleges utánvéti díj beszedése.

 

 

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelõnél :
– tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelõnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthetõ formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló  kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelõ válaszával, akkor  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

Az Adatkezelõ a fent megnevezett adatgyûjtési tevékenységet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (NAIH) elektronikus úton bejelentette. Az elõzõleg megnevezett Szervezet 2017. 05. 26-án a bejelentés alapján NAIH-120857/2017. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

14.) Jognyilatkozat

A jelen weboldalon található valamennyi szöveges tartalom Koch László e.v. szellemi tulajdona.

Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, illetve minden más területen való felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos elõzetes írásos engedélye mellett legális.

Minden jogosulatlan felhasználás napidíjat von maga után, ami nettó 50 000 HUF/kép, vagy mondat naponta.

Az illusztrációk forrása:  Koch László saját szellemi termékei, további felhasználásuk tiloskizárólag a jogtulajdonos elõzetes írásos engedélye mellett legális.

 

15.) Az Általános Szerzõdési Feltételek egyoldalú módosítása:

A Webshop Üzemeltetõje jogosult jelen Általános Szerzõdési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követõen leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Webshop Üzemeltetõje fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, elõzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerzõdési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.06.01.