Rét

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai:
Cégnév: BabyMountain Sópárna Készítő Kft.
Székhely: 9462 Völcsej, Fő utca 37.
Adószám: 27944037-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-031892
Képviselő: Koch László ügyvezető igazgató
Telefonszám: 0670/575 52 82
E-mail cím: info@babymountain.hu

2. Az Adatkezelési Szabályzat célja:
Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Jelen Adatkezelési Szabályzat célja ügyfelei, partnerei, vásárlói tájékoztatása
személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések
előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség,
adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy
partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta
ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalán. Az adatkezelő
fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Szabályzat személyi, tárgyi és időbeli hatálya:
A jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint
azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó
adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos
érdekeit az adatkezelés érinti.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége során felmerülő
összes adatkezelésre.
Jelen Szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig,
határozatlan ideig hatályos.
4. Fontosabb fogalom meghatározások:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.
Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat,
azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel.
Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő
közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
5. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:
A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül
sor:
1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges,

4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában
vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja.
Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az
esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.
A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló
magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen
igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira
tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli
megerősítésére.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a
személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos
bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.
Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem
kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos
minden jelentős tényről.
A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van
személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés,
adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés
megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

6. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő kézműves termékek, egyedi tervezésű, gyógynövényes, Himalája
kristály sós keverékekkel töltött sópárnák készítésével és forgalmazásával foglalkozik,
mely tevékenységet saját webáruházában folytatja. Az adatkezelő ezen
tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes
adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:
A. Az adatkezelő kereskedelmi tevékenysége kapcsán, az általa készített
termékek értékesítése során weboldalán (www.babymountain.hu) fogad
megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt
lehetnek. A vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy
regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A regisztrált vásárlók belépést
követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi
megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét
és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell
ismét megadni adataikat. Mind a regisztráció során, mind a regisztráció nélküli
megrendelés esetében a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó
nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát
kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó
személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása
alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelő az általa forgalmazott termékek ellenértékéről számlát állít ki. A
számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla
kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán
szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az
adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően jár el, azokat 8
évig tárolja.
B. Alkalmanként előfordul, hogy az adatkezelő vásárokon, egyéb rendezvényeken
értékesíti termékeit. Ilyenkor a vásárló jelzi vásárlási szándékát, kiválasztja a
megvásárolni kívánt terméket. A termék ellenértékéről az adatkezelő számlát
állít ki. A számla a vevő nevét, címét tartalmazza. A számla kiállítása az
adatkezelő jogszabályban írt kötelezettsége. A személyes adatok kezelésének
jogalapja jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A személyes adatokat a jogszabályban
írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg az adatkezelő.
C. Az adatkezelő kereskedelmi partnereinek arra is van lehetőségük, hogy
bizományos értékesítés keretében jussanak az adatkezelő által forgalmazott
termékekhez. Ilyen esetben a bizományos az értékesítést saját nevében, de a
megbízó (az adatkezelő) javára végzi. Az adatkezelő ilyenkor bizományosi
szerződést köt a partnerrel. A szerződésben szerepel a partner neve, címe,
adószáma. Magánszeméllyel (egyéni vállalkozóval) kötött szerződés esetében a
személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség
teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi
személy esetében a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor,
ilyenkor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az értékesített
termékekről az adatkezelő számlát állít ki a bizományos partner részére. A
számla kiállítása jogszabályban írt kötelezettség, az adatkezelés jogalapja,
tehát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
D. Az adatkezelő az általa készített és forgalmazott termékek kialakításakor
szakember (természetgyógyász) szakmai véleményét és állásfoglalását kérte,
melynek figyelembevételével alakította ki a termékek töltetét. A
természetgyógyász ajánlása megtalálható – személyes adataival együtt – az
adatkezelő weboldalán. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a
természetgyógyász neve, képmása (esetleg más személyes adata) és ajánlása,
amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását
adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
E. Feladatai ellátása során az adatkezelő partnerei, vásárlói e-mail címeit,
telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk
értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
F. Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is
szerződéses viszonyban állhat, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok
kezelésére. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja
(magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetében) a szerződésben vállalt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés

b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett
kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
G. Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.babymountain.hu) mutatja
be tevékenységét, termékeit. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az
adatkezelő termékeiről és elérhetőségeiről. A weboldal működése során
cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a
látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
H. A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kapcsolatba lépni az
adatkezelővel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell
adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a
kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő termékei iránt
érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a
termék megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes
adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az
érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési
Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.
I. Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, név, e-mail cím
megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során az érintett nyilatkozik
arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában
foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai
marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt
jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen
jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes
adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés a) pont).
J. A weboldalon néhány korábbi partner véleménye került feltüntetésre az
adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények név
kiírásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a
véleményező neve (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben

ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
K. Az adatkezelő tevékenysége és szolgáltatásai bemutatása céljából, marketing
célból közösségi oldalakat is üzemeltet. Itt is sor kerül az oldalak követőinek
adatkezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
L. Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről,
partnereiről, vásárlóiról. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély
látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán,
közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18
éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor.
Előfordul, hogy a felvételt nem az adatkezelő készíti, hanem az ügyfél és saját
maga küldi el az adatkezelő részére. Az adatkezelő ezekben az esetekben is
kéri az érintett (vagy a törvényes képviselő) írásbeli, megfelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulását a felvétel felhasználásához. Az adatkezelés jogalapja az
érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pont).
M. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az
adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza
azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok
felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő
kapcsolattartás.
Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek
értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
c) pont).
Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A
nyilvántartás jelen Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.
7. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan
adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az
Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az
érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket végrehajtják.
Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan
adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR
rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító,
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók
vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.
Az érintettek jelen Adatkezelési Szabályzat megismerésével és tudomásul vételével
elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös
adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.
– Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

Bertha Csaba Ferencné E.V. Adószám: 62963631-1-28 IG: 184986 Telefonszám: +3620/465-2546, +3620/333-28-70 E-mail cím: gitti@katairoda.hu

– Adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) az adatkezelő
által alkalmazott futár cég:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám:HU12369410

Telefonszám: +36 29/ 88 67 00, +36 20/ 890-0660

E-mail:info@gls-hungary.com

Csomagpiac Kft.
Adószám: 14864021-2-13
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-144907
Bankszámlaszám (Budapest Bank):10103881-61857300-01005004

+36709409442​
info@csomagpiac.hu
www.csomagpiac.hu

Magyar Posta Zrt.

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

– A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Képviselő neve:Ángyán Balázs ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám:01-09-303201 Adószám: 13421739-2-41 E-mail: info@szamlazz.hu Telefonszám: +36-30-35-44-789

– A bankkártyával történő fizetés érdekében az adatkezelő adatfeldolgozója, aki
egyben önálló adatkezelő is:

A Teya Solutions Ltd egy Angliában és Walesben 12271069 szám alatt bejegyzett részvénytársaság, amelynek címe: Third Floor, 20 Old Bailey, London, EC4M 7AN, Egyesült Királyság. A Teya Iceland hf engedélyezett a Brit Pénzügyi Felügyelet (Financial Conduct Authority, FCA) által Izlandon, és jogosult pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására Magyarországon.
Ügyfélszolgálat:+36 1 793 67 76
ugyfelszolgalat@teya.com

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd ezt
követően a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.

– Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén
adatfeldolgozónak minősül:

ININET Internet Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. Cégjegyzékszám: 01-09-970252 Adószám: 23537646-2-42 Ügyfélszolgálati telefon: +36 (20) 293 9058 E-mail: info@ininet.hu

– Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik (nyilvántartási szám: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írország

– Szintén adatfeldolgozó a weboldal fejlesztője is:

Péter Éva ev.
Magyarország, 2000 Szentendre Dunakanyar körút 25.

E-mail: info@ewa.hu

– További adatfeldolgozó a hírlevél küldéssel összefüggésben:

BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

A Szolgáltató székhelye: 051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4. A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@bithuszarok.hu Adószáma: 21158218-2-13 Cégjegyzékszáma: 13-06-065996

OptiMonk International Zrt.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tar Balázs, support@optimonk.com, + 36 70 410 4842
Adószám.: 26335498-2-09

– Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás
használata miatt adatfeldolgozó:
 Google Ireland Limited
 Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

– A közösségi oldalak és a weboldalba épített social plug-in-ek használata miatt
adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
 Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 Pinterest Europe Ltd.
 Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

A YouTube közösségi videó megosztó oldal tulajdonosa:

 Google Ireland Limited

 Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

– Az adatkezelő virtuális asszisztens vállalkozóval dolgozik együtt, ő szintén
adatfeldolgozónak minősül:

Varga Katinka E.V. Székhely: 2600 Vác, Földváry tér 1. 4/13. Adószám: 69875959-1-33 Nyilvántartási szám: 53813215 Telefonszám:+3670/5367-7300 E-mail:vargakatabp@gmail.com

– Szintén adatfeldolgozónak/közös adatkezelőnek minősül az adatkezelő
közösségi oldalaihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező vállalkozó is:

Varga Katinka E.V. Székhely: 2600 Vác, Földváry tér 1. 4/13. Adószám: 69875959-1-33 Nyilvántartási szám: 53813215 Telefonszám:+3670/5367-7300 E-mail:vargakatabp@gmail.com

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által
adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget
vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

8. Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:
Vevői szerződések:
Az adatkezelő kereskedelmi tevékenysége kapcsán, az általa készített termékek
értékesítése során weboldalán (www.babymountain.hu) fogad megrendeléseket. A
vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A vásárló dönthet
arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A
regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával)
megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát,
jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása,
hiszen nem kell ismét megadni adataikat. Mind a regisztráció során, mind a
regisztráció nélküli megrendelés esetében a vásárló nevét (jogi személy esetén a
kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét,
telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak
kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az általa
forgalmazott termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla az érintett nevét,

címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban
rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja
tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő
a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8
évig tárolja.
Alkalmanként előfordul, hogy az adatkezelő vásárokon, egyéb rendezvényeken
értékesíti termékeit. Ilyenkor a vásárló jelzi vásárlási szándékát, kiválasztja a
megvásárolni kívánt terméket. A termék ellenértékéről az adatkezelő számlát állít ki.
A számla a vevő nevét, címét tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő
jogszabályban írt kötelezettsége. A személyes adatok kezelésének jogalapja
jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a
Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8
évig tárolja.
Az adatkezelő kereskedelmi partnereinek arra is van lehetőségük, hogy bizományos
értékesítés keretében jussanak az adatkezelő által forgalmazott termékekhez. Ilyen
esetben a bizományos az értékesítést saját nevében, de a megbízó (az adatkezelő)
javára végzi. Az adatkezelő ilyenkor bizományosi szerződést köt a partnerrel. A
szerződésben szerepel a partner neve, címe, adószáma. Magánszeméllyel (egyéni
vállalkozóval) kötött szerződés esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetében a kapcsolattartó személyes adatainak
kezelésére kerül sor, ilyenkor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
(Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az értékesített
termékekről az adatkezelő számlát állít ki a bizományos partner részére. A számla
kiállítása jogszabályban írt kötelezettség, az adatkezelés jogalapja, tehát
jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a
Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8
évig tárolja.
Szállítói szerződések:
Az adatkezelő szállítói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és
szolgáltató, alvállalkozó cégekkel is kapcsolatban állhat. A partnerekkel való

kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerülhet személyes adatok
kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes
adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pont), vagy a kapcsolattartó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont).
Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben
tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat
kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének
jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása
az adatkezeléshez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési
kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a
telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és a számlán
szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített
megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
9. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok
kezelése:
Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások és termékek ellenértékéről számlát állít
ki. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla
kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő
személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség
teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen
módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában
rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.
10. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
Az érintett az adatkezelő weboldalán a vásárlással és regisztrációval, a
kapcsolatfelvételi űrlap használatával, a hírlevélre való feliratkozással, a weboldal
által alkalmazott cookie-k működéséhez való hozzájárulással kapcsolatban akként
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem vásárolhat ilyen
módon és nem regisztrálhat, nem léphet kapcsolatba az adatkezelővel ilyen módon,
nem iratkozhat fel hírlevélre és a weboldal által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez
sem járulhat hozzá, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az
adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az
érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az
adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az
adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a
rendszerből.
11. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:
Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, vásárlói e-mail címét és telefonszámát is
megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés
megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok,
dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre
kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az
adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását
személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pont).
12. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél:
Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről,
partnereiről, vásárlóiról. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély
látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán,
közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven
aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson
alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Előfordul, hogy a felvételt nem
az adatkezelő készíti, hanem az ügyfél és saját maga küldi el az adatkezelő részére. Az
adatkezelő ezekben az esetekben is kéri az érintett (vagy a törvényes képviselő)
írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a felvétel felhasználásához.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának
megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek
haladéktalanul eleget tesz.
13. Az adatkezelő weboldala:
Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.babymountain.hu) mutatja be
tevékenységét, termékeit. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az
adatkezelő elérhetőségeiről, a termékekről és kapcsolatfelvételre is lehetőséget
biztosít.
Az adatkezelő weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert
személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Cookie-k (Sütik):
A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat
és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden
alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más
eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a
böngésző „help” funkciójában.
Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja
tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.
Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az
adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google más
hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják, akkor
egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a Hirdetésbeállítások
között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a cookie-k
használatára vonatkozó beállításokat.
A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás
biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy
látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti
földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a
gyűjtött IP-címek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a
felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem
vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató
esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.
Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal
látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi
gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben
letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.
Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
A Google a Google Analytics és így az adatkezelő adatfeldolgozójaként tevékenykedik.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a Google Analytics
az adatfeldolgozó, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az ügyfelei
(például az adatkezelő) nevében, ezeknek az ügyfeleknek az utasításai szerint. A
Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a
termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint
használhatja az adatokat.
A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat,
IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket gyűjt. Ezeket
az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve
statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy
alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást
használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok
körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok
importálása és a Measurement Protocol.
A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy
alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer
véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.
A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók
földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az
ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a
Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja
fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-
felülbírálási funkcióval.
A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az
ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az azonosítókkal –
így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal – azt méri, hogy a
felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel és/vagy
alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez, valamint
arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról, hogy a
felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.
Social plug-in-ek alkalmazása:
Az adatkezelő weboldala alkalmazza a közösségi oldalak beágyazott tartalmait is.
Ezekben az esetekben a közösségi oldal üzemeltetőjével közös adatkezelés valósul
meg. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel
kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz
meg.

Facebook pixel (Facebook cookie):
A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a
konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes
elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel
segítségével a Facebook felületén a weboldal látogatói számára személyre szabott
ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg. Az adatkezelő weboldala alkalmazza a
Facebook pixelt. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a cookiek-ról való
adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való
hozzájárulással tesz meg.
Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával
kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a
weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem
nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az
adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az
érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:
Az adatkezelő weboldalán a látogató kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A
kapcsolatfelvételi űrlap segítségével jelezheti, hogy érdeklődik az adatkezelő
termékei iránt. A kapcsolatfelvételi űrlapon meg kell adni a látogató nevét, e-mail
címét. Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az
adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. Az ilyen célból megadott személyes adatokat
az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli. A kapcsolatfelvételt
követően az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az
érdeklődő személyes adatait. Az adatkezelés a szerződés létrehozása érdekében,
ezzel a jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pont).
Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával
kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy
az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel,
tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes

képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a
hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol
azért, hogy a megadott adatai valósak.
A weboldalon feltüntetett „Vélemények”-kel kapcsolatos személyes adatkezelés:
A weboldalon néhány korábbi vásárló véleménye került feltüntetésre az adatkezelő
által készített és forgalmazott termékekkel kapcsolatban. A vélemények név kiírásával
szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező neve
(esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
A vásárlással, regisztrációval kapcsolatos személyes adatkezelés:
Az adatkezelő kereskedelmi tevékenysége kapcsán, az általa készített termékek
értékesítése során weboldalán (www.babymountain.hu) fogad megrendeléseket. A
vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A vásárló dönthet
arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A
regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával)
megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát,
jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása,
hiszen nem kell ismét megadni adataikat. Mind a regisztráció során, mind a
regisztráció nélküli megrendelés esetében a vásárló nevét (jogi személy esetén a
kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét,
telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak
kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az általa
forgalmazott termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla az érintett nevét,
címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban
rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja
tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése
tekintetében az adatkezelő a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően jár el,
azokat 8 évig tárolja.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a termékek megvásárlásával és a regisztrációval
kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy
ilyen módon nem vásárolhat és nem regisztrálhat a weboldalon, tekintettel arra, hogy
a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását
tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye
szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és
jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai
valósak.
14. Hírlevélre történő feliratkozás:
Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő
feliratkozás során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő
Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-
e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. Az
érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és
helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során
folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos
hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb
hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy
DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az
adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor
visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.
Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban
akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre
nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az
adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az
érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
15. Az adatkezelő közösségi oldalai:

Az adatkezelő Facebook oldalt és csoportot is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes
adatok kezelésére. Az adatkezelő a Facebook oldalán és csoportjában is népszerűsíti
tevékenységét, bemutatja termékeit. Ezt az oldalt és a csoportot az adatkezelő
marketing célokra használja, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az
általa forgalmazott termékeket. Alkalmanként nyereményjáték szervezésére is sor
kerül a közösségi oldalakon. A nyertes személyes adatainak (név, cím, telefonszám, e-
mail cím) kezelésére kerül sor ebben az esetben.
https://www.facebook.com/babymountainhimalaya/
https://www.facebook.com/groups/babymountain.himalaya/?source_id=168480329
8506573
Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a
Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A
Facebook oldalon és csoportban tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének
megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.
A Facebook oldal és csoport használatának célja: közösségi média felületen történő
reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az
adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.
Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be
kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér,
illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az
adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a
Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook
oldalán talál.
Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez Facebook oldalán illetve
csoportjában. Ilyenkor a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor a
nyeremény továbbítása érdekében. A nyertes adatait az adatkezelő az érintett
hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.
A Facebook oldalon és csoportban követők személyes adatait az adatkezelő
hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy
kedveli, követi oldalát, csoportját, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű
profillal:
https://www.instagram.com/babymountain.himalaya/
Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az
adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Az adatkezelő további közösségi oldalai, ahol az adatkezelés jogalapja szintén az
érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

youtube.com/channel/UClWy9zp6FpebwtkDDzvqlNg?view_as=subscriber

16. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja
a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a
törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása,
annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek
értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt
kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pont).
Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig
megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.
17. Az adatkezelés biztonsága:
Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden

olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy
tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa
igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, vásárlói személyes adatainak biztonságára.
A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli
valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai
adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az
informatikai védelmet (vírusírtó, tűzfal, jelszóvédelem használata) is.
Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen
Adatkezelési Szabályzatban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi
rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír
adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.
Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az
adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő
erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen szabályzatban írtak
szerint szükséges eljárni.
18. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
– Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Szabályzat is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör,
átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott
adatkezelési tevékenységről.
– Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 az adatkezelés célja,
 az érintett személyes adatok kategóriái,
 azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: info@babymountain.hu
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
– Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: hello@babymountain.hu
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
– Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték,
 az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges törölni az adatokat.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: hello@babymountain.hu
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
– Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
elsősorban akkor, ha:
 vitatja az adatok pontosságát,
 jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az
adatok törlését.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: info@babymountain.hu
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
– Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: info@babymountain.hu
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
– Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból,
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: hello@babymountain.hu
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
– Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené.
Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek
során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és
amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő
nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat,
melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.
Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-
mail címen:
BabyMountain Sópárna Készítő Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.
E-mail: hello@babymountain.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül
válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-
mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.
Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal
kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek
elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az
érintettet (kérelmezőt).
19. Adatvédelmi incidens:
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel
fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely a
személyes adatok:
– megsemmisülésével,
– elvesztésével,
– megváltoztatásával,
– jogosulatlan közlésével vagy
– jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.
Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki,
hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú
magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az
incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.
Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:
– személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy
informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

– illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez
vagy alkalmazáshoz,
– személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése,
vagy elvesztése,
– az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása
vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai,
vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek
között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását,
a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a
személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély
nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által
védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó
természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő
tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles.
Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem
okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –
részletekben is közölni kell.
Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert
üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.
Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett
intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos
adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét.
Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és
következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő

következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles,
vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).
Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
adatkezelő partnereinek, vásárlóinak jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk
tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban
világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni
kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.
Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike
teljesül:
– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.
20. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Info. tv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).
21. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
22. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
23. Egyéb rendelkezések:
Az adatkezelő az e szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor
ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti
irányadónak.
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az
adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

32
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen
Adatkezelési Szabályzatban hivatkozott adatvédelmi jogokról.
Völcsej, 2023. 08.07.

Koch László
ügyvezető igazgató

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ssz. Személyes adat kezelésének megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. A webáruházban történő vásárlás és regisztráció során megadott személyes adatok. A szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából. A szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
2. A webáruházban történő vásárlás és regisztráció során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
3. Bizományos értékesítés esetén a bizományosi szerződésben szereplő személyes adatok (pl. egyéni vállalkozó partner esetében). A szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából. A szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
4. A szolgáltatást igénybevevők, vásárlók (természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok. Jogszabályban írt kötelezettség, a számla kiállítása. Jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
5. Az adatkezelő termékeit ajánló természetgyógyász személyes adatai. A termékek népszerűsítése. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
6. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.
7. A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (magánszemély, vagy egyéni vállalkozó esetén). Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követőn 30 napon belül.
8. A szállító cégek, szolgáltatók, alvállalkozó kapcsolattartóinak személyes adatai. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
9. A weboldal által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok. A felhasználói élmény növelése, a weboldal fejlesztése, statisztikai cél. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
10. A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott személyes adatok (név, e-mail cím). Kapcsolatfelvétel céljából. Szerződés létrehozása érdekében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, kivéve, ha a szerződéses kapcsolat létrejön.
11. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, e-mail cím). Hírlevél küldése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
12. A weboldalon feltüntetett vélemények közzététele során esetlegesen megadott személyes adatok (pl.: név). Referencia, a termékek népszerűsítése céljából. Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
13. A közösségi oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok. A tevékenység és a termékek népszerűsítése érdekében. Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
14. A nyereményjátékok nyerteseinek személyes adatkezelése. A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében. Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség (8 év) figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
15. Az ügyfelekről készített fénykép- és videófelvételeken szereplő képmás. A termékek és a tevékenység népszerűsítése, a felvételek weboldalon, közösségi oldalakon és egyéb megjelenések kapcsán történő felhasználása. Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
16. A panaszkezelés során megismert személyes adatok. A panasz beazonosítása és kezelése érdekében. A jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követőn 30 napon belül.