Rét

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Eladó) adatai:

Vállalkozó neve: BabyMountain Sópárna Készítő Kft.
Székhely (telephely): 9462 Völcsej, Fő utca 37.
Cégjegyzékszám: 08-09-031892
Nyilvántartásba vevő szerv: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27944037-2-08
Telefonszám: 0670/575 52 82
E-mail cím: hello@babymountain.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

  • Név: ININET Internet Kft.
  • Székhely/telephely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.
  • Adószám: 23537646-2-42
  • E-mail: info@ininet.hu

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai
érdekképviseleti szervnek sem tagja.

2. Az Eladó weboldalának címe:
www.babymountain.hu

3. Fontosabb fogalom meghatározások:
– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer
keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
– Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és
értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a
szerződés tárgyát képezi.
– Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül
terméket ad el.
– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti
megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a
www.babymountain.hu weboldalon, valamint az Eladó által működtetett közösségi
oldalakon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési
feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő
tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás
igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó internetes áruházából, vagy közösségi
oldalairól történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési
Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.
Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános
Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 08.07. napján lép hatályba, ez
megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az
Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra
és vásárlásra hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos.
A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos
Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és
megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével
elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek
módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és
hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a terméket megrendeli,
megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló
ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni,
annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem készíti, vagy
forgalmazza, jelentős áru-, anyaghiány, vis maior, stb.). Elállás esetén az Eladó köteles
elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.
Az Eladó által forgalmazott termékek a www.babymountain.hu weboldalon kerülnek
bemutatásra, a webáruházban található termékek képezik az Eladó és a Vásárló közötti
szerződés tárgyát. A weboldalon a „Bolt” menüpontra kattitva érhető el a webáruház. A
webáruházban a „Termékek” menüpontra kattintva érhetők el az egyes kategóriák, melyek
termék kollekciókként kerültek meghatározásra. A Vásárló kiválasztja a termék kategóriát és
kollekciót, ahol megtalálja az egyes kategóriába tartozó termékeket. A termék neve mellett a
„Tovább” gomb megnyomásával nyithatók meg a részletes információk az egyes termékre
vonatkozóan.
Az egyes termékeknél részletes leírás található a termékekről. A fényképeken esetlegesen
látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön
kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.
A Vásárló meghatározza a rendelni kívánt termékmennyiséget, majd a „Kosárba” teszi a
terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával.
Amennyiben a Vásárló a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön sáv jelenik meg  a
kiválasztott termék nevével és " kosárba helyezve" szöveggel, valamint "Kosár megtekintése"
gombbal. Ha a Vásárló nem kíván több terméket kiválasztani, úgy a „Kosár megtekintése”
gombra kattint.
A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a
kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt termékeket és azok árát,
darabszámát, valamint a fizetendő összeget. A kosárból kilépve illetve a „Vásárlás folytatása”
ikonra kattintva lehetőség van arra, hogy a Vásárló a weboldalon tovább folytassa a
termékek áttekintését, vásárlását.
A vásárlás során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „Mennyiség”
oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Vásárló beírhatja a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd megnyomja a „Kosár frissítése” gombot.
Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ehhez a termék neve
előtt található „X” jelet használhatja.
Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Tovább a pénztárhoz”
gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.
A vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a
webáruházban. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával)
megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi
helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell
ismét megadni adataikat.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (vezetéknév,
keresztnév, cégnév, lakcím/székhely, esetleges szállítási cím, amennyiben eltér a lakcímtől,
e-mail cím, telefonszám).
Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a „Szállítás másik
címre” rubrikába jelölést kell tenni és a szállítási adatokat meg kell adni.
A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló
négyzetbe írhatja bele.
Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet
jelölésével.
Az összegzés áttekintését követően – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a
megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.
Amennyiben a Vásárló esetlegesen hibát észlel, megnyomja a vissza nyilat és a szükséges
módosításokat elvégezheti.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó
megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a
honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen
Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi,
hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési
Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában
visszaigazolásra kerül. Ha bármilyen probléma adódik a megrendeléssel, az Eladó képviselője
felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.
A felek közötti szerződés minden esetben a visszaigazolást követően jön létre, amikor az
Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.
Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben
visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a
Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a
Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség
alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.)
A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek,
és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek
rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan
tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben
nem kereshető vissza.

Teljesen egyedi termék megrendelésére az Eladóval való elektronikus levélben történő
kapcsolatfelvétel során van lehetőség. A termékkel kapcsolatos részletek elektronikus
levélben kerülnek egyeztetésre, az egyedi termék árát és a teljesítés határidejét Eladó
szintén elektronikus levélben közli a Vásárlóval. Amennyiben a Vásárló elfogadja az Eladó
ajánlatát, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyebekben a jelen Általános
Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az egyedi termékek megrendelésére is.

8. Ügyfélszolgálat:
Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a
Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.

9. Eladási ár:
Az internetes áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme
magyar Forint. A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség
minden esetben a Vásárlót terheli.
Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem
változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a
piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés
esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Vásárló elektronikus
levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben
az Eladó a rendelt termék elkészítése vagy feladása előtt telefonon (vagy e-mail-ben)
megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti
érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent
megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán.
Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a webáruházban feltüntetésre, az
Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

10. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására,
vagy törlésére. Ha a Vásárló a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem
véglegesítette a megrendelést, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára
kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítás elvégzésére van lehetőség.
Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat,
ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni
az Eladó irányába.
A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás
adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható
felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók
tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a
Vásárlóval.

11. Fizetési feltételek:

Az Eladó weboldalán leadott megrendeléseket és a megrendelt termék ellenértékét a
Vásárló előre utalással, vagy bankkártyás fizetéssel (Borgun) fizeti meg.
Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a
megvásárolni kívánt termék(ek) ellenértékét. Az összeg Eladó bankszámlájára történő
megérkezését követően Eladó intézkedik a termék(ek) feladásáról.
Bankkártyás fizetés (Borgun): A webáruházban a vásárlási folyamat során a fizetéshez érve a
Vásárló átirányításra kerül a Borgun biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven tud
használni. A fizetendő összeget a webáruházból veszi át a rendszer, melyet a Vásárló itt is
ellenőrizhet. Meg kell adnia a kártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét,
valamint a hitelesítő CVV/CVC kódját. Az adatok bevitele után az érvényesítő gombra
kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről a
Vásárló is tájékoztatásra kerül. Fizetésre alkalmas bankkártyák a Borgun rendszerében a Visa,
Visa Electron, MasterCard és a MasterCard Maestro.
Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési
tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen
módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési
Tájékoztató rendelkezései irányadóak.
A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal
felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz
használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.
Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a
szerződési nyilatkozat megtétele az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von
maga után.
A Vásárló elfogadja, hogy a megrendelt termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag
elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak
gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai
beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a
Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

12. Szállítási feltételek:
Az Eladó által üzemeltetett webáruházban megrendelt (nem elektronikus) termékeket a GLS
General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. Hungary / Magyar Posta Zrt. juttatja el a Vásárlóhoz
Magyarország területén belül.

Házhoz szállítás esetén a Vásárló által megadott címre a futár kiszállítja a csomagot. Miután
a futár a terméket a Vásárlónak átadja, a Vásárlónak kötelessége meggyőződni a termék
sértetlenségéről. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa
jegyzőkönyvben rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el az ilyen jellegű
reklamációt.
A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a
szállítás díját.
Ezen kívül a termékek személyes átvételére is van lehetőség előre egyeztetett időpontban és
helyszínen. Személyes átvétel esetén a termék kizárólag akkor kerül átadásra a Vásárló
részére, amennyiben annak ellenértékét kiegyenlítette.

13. Teljesítési idő:
A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A termékek
elkészítési és szállítási ideje 10 munkanap.
Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz
igénybe.

14. Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás és
felelősségvállalás:

Eladó az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért,
egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.
Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek
elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.
A sóterápia természetes, kiegészítő terápia. Nem váltja ki az orvos által javallott
gyógykészítmények/gyógyszerek alkalmazását.
Az Eladó részéről adott tájékoztatás nem helyettesíti az orvosi konzultációt. Betegség idején
saját vagy gyermeke panaszaival mindenképpen forduljon háziorvoshoz/gyermekorvoshoz.
A Sóhegyecskék örök életűek, nem jár le a szavatosságuk és csak két esetben „romolhatnak
el”:
– Az egyik ilyen, ha a Vásárló a mikróhullámú sütőben hosszan melegíti a terméket,
mert akkor a só bennük eléghet. Az Eladó javasolja, hogy használatkor maximum 50-
60 fokos sütőbe melegítse a Vásárló a terméket.
– A másik eset, ha a Vásárló kimossa az egész párnát és a só feloldódik a vízben. Ezért is
csak a huzat mosható, amelynek tisztítására alacsony hőfokú, kézi mosás (vagy ilyen
program) javasolt.

A gyógynövények illatanyagainak intenzitása (szavatossága):

Az, hogy a Sóhegyecskékbe töltött, szárított gyógynövények milyen hosszan őrzik meg
illatanyagaikat, relatív kérdés. Ez függ a használat gyakoriságától és módjától. Egy sokszor
kézben lévő, sokszor melegített, minden nap használatban lévő Sóhegyecske intenzívebb
használatnak van kitéve, mint pl. azok a Sóhegyecskék, amik csak alkalomszerűen (pl.
betegség idején) vannak “befogva”.

15. Adatvédelem:

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és
adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését,
figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség,
adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Vásárlói
személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete
által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó
weboldalán és székhelyén érhető el.

16. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót
a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog
illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele
közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási
nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú
mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján
gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: BabyMountain Kft.
Cím: 9462 Völcsej, Fő utca 37.
Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha
szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailen (info@babymountain.hu), vagy
székhelyére címzett postai levél (BabyMountain Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.) formájában. A
fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék
átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót
terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a
Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló
által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett
beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a
Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más
szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles
visszatéríteni.
Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült
költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A
megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási
szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban
vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a
Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött
terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.
A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján,
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

17. Szavatosság és jótállás:

Az Eladó az általa készített termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített
szavatosságot, illetve jótállást vállal.
Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismernie kellett.
A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági
igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

18. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen
vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a
Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.
Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a
terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

19. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát,
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon
hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

20. Jótállás
Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik az Eladó által készített
és forgalmazott termékekre.

21. A szavatossági igény bejelentésének módja:
Amennyiben az Eladó által készített termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát
kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak
másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és
írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).
1. Személyes bejelentés:

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét az Eladó székhelyén (BabyMountain
Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.).
Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a Vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a Vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a
jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.
2. Írásban történő bejelentés:
A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton küldött levélben
(BabyMountain Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.), vagy elektronikus levélben
(hello@babymountain.hu).
A levélnek tartalmaznia kell:
– a Vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.
Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
Javításra a terméket az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre
kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének
ideje és a javított termék átvételének időpontja.

22. Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott termékkel, vagy szolgáltatásával
kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy
írásban: postai úton (BabyMountain Kft. 9462 Völcsej, Fő utca 37.), vagy elektronikus levél
formájában (info@babymountain.hu) teheti meg.
Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni,
és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa
eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban,
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt
jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az
Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a Vásárló neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a
Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell
terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
Békéltető Testületi eljárást.

23. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés:
Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az
Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű
Békéltető Testülethez, vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a
Vásárló:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető
Testület:
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: 06-96/520-217
Fax száma: 06-96/520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák,
illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt,
hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül
megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és
hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.
A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az
Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet
fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.
A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület
elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró
vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a
címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig
történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
– a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,
– a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte
a vitás ügy rendezését,
– a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület
eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél
beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére
nem került sor,
– a Testület döntésére irányuló indítványt,
– a Vásárló aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos
bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú
hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek
listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.

24. Vegyes és záró rendelkezések:

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus
kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen
ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési
szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem
vállal.
A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége.
Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános
Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az
Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar
Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések
irányadók.
25. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:
A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
– 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól;

16
– 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.08.07. napján lépnek hatályba, az
ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.